Lập trình ASP.NET MVC – Bài 44: Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp Captcha

Video ready, click here to close ×


Mã nguồn bài học Onlineshop: http://tedu.com.vn/khoa-hoc-mien-phi/khoa-hoc-lap-trinh-aspnet-mvc-25.html
Khóa học làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI, AngularJS: http://tedu.com.vn/khoa-hoc/lam-du-an-thuc-te-voi-webapi-angularjs-va-entity-framework-code-first-7.html
Bài này chúng ta sẽ tạo trang đăng ký thành viên với validation model và tích hợp captcha

source

6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *